<![CDATA[Chứng Chỉ & Chứng Nhận - THANH DONG COMPANY]]> vi Mon, 28 Nov 2022 18:34:15 +0700 60 <![CDATA[THANH DONG COMPANY]]> 80 <![CDATA[ Test Result tủ chiếu sáng công cộng composite Phong Phú ]]> 2017-08-24 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ chiếu sáng công cộng composite Phong Phú 778x478x325mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]> <![CDATA[ Test Result Hộp MCCB composite Phong Phú 623x230x180 mm ]]> 2017-08-24 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú 623x230x180mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]> <![CDATA[ Test Result tủ điện composite Phong Phú 1050X600X400 mm ]]> 2017-08-24 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú 1050X600X400 mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]> <![CDATA[ Test Result tủ điện composite Phong Phú 990X500X340 mm ]]> 2016-05-16 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú 990X500X340 mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]> <![CDATA[ Test Result tủ điện composite Phong Phú 900X500X260 mm ]]> 2016-05-16 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú 900X500X260 mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]> <![CDATA[ Test Result tủ điện composite Phong Phú 760X500X340 mm ]]> 2016-05-16 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú 760X500X340 mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]> <![CDATA[ Test Result tủ điện composite Phong Phú 660x500x260 mm ]]> 2016-05-16 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú  660x500x260 mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]> <![CDATA[ Test Result tủ điện composite Phong Phú 500x300x200 mm ]]> 2016-05-16 Giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm tủ điện composite Phong Phú 500x300x200mm do Tổng cục tiểu chuẩn đo lường chất lượng, Trung Tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cấp. ]]>